OVER ONS

Volgelingen van Jezus is een beweging die zich inzet voor het bekendmaken van het Evangelie van Jezus Christus. Dit doen we door toerusting en evangelisatie.

> Ontdek, > Leef en > Deel het Evangelie, zodat de Naam van God groot gemaakt wordt over de hele aarde!

Onze missie is het Evangelie bekendmaken aan ongelovigen, en het toerusten van gelovigen om Jezus te volgen in de praktijk van het leven, tot opbouw van de gemeente.

Een volgeling van Jezus is bestemd om Jezus zichtbaar te maken en het Evangelie te bedienen. Daarom helpen we gelovigen en hun (huis)gemeenten om Jezus te volgen en het Evangelie bekend te maken. Dit doen we door toerusting en evangelisatie.

  • We voorzien in toerustings- en bemoedigingssamenkomsten.
  • We organiseren en ondersteunen bij evangeliecampagnes in verschillende provincies, regio’s, dorpen en steden in samenwerking met lokale gelovigen. Dit doen we op een Bijbels doelgerichte, eenvoudige manier.

“Een beweging van mensen die tot eer van God leven en zich inzetten voor de voortgang van het Evangelie van Jezus Christus!”

“Een beweging van mensen die zich inzetten voor de voortgang van het Evangelie!”

WAT WE GELOVEN

We geloven in God die Schepper van hemel en Aarde is. Er is maar één levende en ware God die eeuwig en onveranderlijk is in Zijn attributen. We geloven in de eeuwigheid van God als de Vader, de Heer Jezus Christus als Zijn Zoon en de Heilige Geest die allemaal één zijn maar verschillen in rol. We geloven dat deze God Zichzelf het meest geopenbaard heeft aan de mens door de Heer Jezus Christus. We geloven ook dat de geschreven openbaring van God in de oude en nieuwe testament dezelfde God is.

God heeft de Aarde in zes dagen geschapen uit het niets door Zijn krachtige Woord en Hij heeft alles van te voren gepland door zijn Wijsheid en beheert alle dingen door Zijn Soevereine macht. Dit alles is voor Zijn eigen glorie. De mens en al het leven is niet geëvolueerd maar gecreëerd door een directe daad van Gods kracht.

De Bijbel, ook wel de Heilige Geschriften genoemd, bestaan uit het Oude en Nieuwe Testament met een totaal van 66 boeken. We geloven dat deze boeken in hun totaliteit door God geïnspireerd zijn. We geloven dat deze boeken een verenigd geheel zijn en dat het Oude en Nieuwe Testament begrepen kunnen worden in het licht van beide testamenten. De Bijbel heeft de complete openbaring van Gods wil voor de redding van de mens en is de hoogste en laatste geschreven autoriteit hoe wij als mensen zouden moeten leven.

De mens is geschapen naar het beeld van God, man en vrouw. De mens is gemaakt om God te dienen, Hem te verheerlijken, te vermenigvuldigen om godvruchtige nageslacht te krijgen en zijn Heilige karakter te reflecteren. We geloven dat het huwelijk een verbond is tussen één man en één vrouw. Zonde Door de zonde van Adam, de eerste mens, is nu de gehele mensheid onder de invloed van zonde en heeft daardoor ook allemaal gezondigd. Hierdoor staan we onder de wraak van God en veroordeling. Door de zonde is de mens afgescheiden van God en is hij geestelijk dood en daardoor onmogelijk om God volledig te behagen of eeuwig leven te verdienen.

De Here Jezus Christus werd de tweede Adam die in tegenstelling tot de eerste Adam nooit heeft gezondigd. De Heer Jezus Christus heeft de zonde op Zichzelf opgenomen en daardoor Zichzelf geofferd als plaatsvervangend offer. Met plaatsvervangend offer wordt bedoeld dat een onschuldige moest sterven voor de schuldige en dit wordt in het Oude Testament op diverse wijzen getoond door bijvoorbeeld de offers van dieren die de zonde moesten bedekken. Al die offers echter waren slechts voorschaduwen van het ultieme offer die de zonde echt kon wegnemen en dat is het offer van Jezus Christus, het onschuldige Lam van God dat in onze plaats stierf. Door het verzoenende werk van Jezus Christus aan het kruis, het bloed van Jezus dat ons reinigt en verlost en Zijn opstanding uit het graf is de weg open om tot God te komen om vergeving van zonde en eeuwig leven te ontvangen voor een ieder die waarlijk gelooft. De Heer Jezus Christus is de enige weg tot redding omdat dit Gods enige plan is waardoor de mens gered kan worden.

Als God ons redt, onze zonden vergeeft en eeuwig leven geeft, dan is dat pure genade van God, iets wat we niet hebben verdiend. Dit is een gave van God en we ontvangen dit door geloof in wat Christus voor ons gedaan heeft. We bekeren ons ook en doordat God ons opnieuw doet geboren worden zal er ook een verlangen zijn om de Here Jezus te volgen en te gehoorzamen waardoor er ook een leven uit voortvloeit van goede werken en heiliging.

Er is één universele Kerk waarvan Jezus Christus het hoofd is. Deze universele Kerk bestaat uit ware gelovigen in diverse landen en tijden. De zichtbare lokale kerk is de gangbare manier waarbij Gods Koninkrijk wordt verspreid en waar volgelingen van de Here Jezus opgebouwd worden.

De Heer Jezus Christus heeft voor de Kerk twee sacramenten, dat is de waterdoop en het avondmaal.

De Heer Jezus zal persoonlijk en zichtbaar terugkeren in de eindtijd. Er zullen ook een nieuwe hemel en nieuwe Aarde gemaakt worden. God zal alle mensen oordelen en zij die rechtvaardig zijn in Christus zullen eeuwige leven en vreugde ervaren, maar zij die onrechtvaardig zijn zullen eeuwig vernietigd worden.

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het lichaam;
12. en een eeuwig leven.

We geloven in God die Schepper van hemel en Aarde is. Er is maar één levende en ware God die eeuwig en onveranderlijk is in Zijn attributen. We geloven in de eeuwigheid van God als de Vader, de Heer Jezus Christus als Zijn Zoon en de Heilige Geest die allemaal één zijn maar verschillen in rol. We geloven dat deze God Zichzelf het meest geopenbaard heeft aan de mens door de Heer Jezus Christus. We geloven ook dat de geschreven openbaring van God in de oude en nieuwe testament dezelfde God is.

God heeft de Aarde in zes dagen geschapen uit het niets door Zijn krachtige Woord en Hij heeft alles van te voren gepland door zijn Wijsheid en beheert alle dingen door Zijn Soevereine macht. Dit alles is voor Zijn eigen glorie. De mens en al het leven is niet geëvolueerd maar gecreëerd door een directe daad van Gods kracht.

De Bijbel, ook wel de Heilige Geschriften genoemd, bestaan uit het Oude en Nieuwe Testament met een totaal van 66 boeken. We geloven dat deze boeken in hun totaliteit door God geïnspireerd zijn. We geloven dat deze boeken een verenigd geheel zijn en dat het Oude en Nieuwe Testament begrepen kunnen worden in het licht van beide testamenten. De Bijbel heeft de complete openbaring van Gods wil voor de redding van de mens en is de hoogste en laatste geschreven autoriteit hoe wij als mensen zouden moeten leven.

De mens is geschapen naar het beeld van God, man en vrouw. De mens is gemaakt om God te dienen, Hem te verheerlijken, te vermenigvuldigen om godvruchtige nageslacht te krijgen en zijn Heilige karakter te reflecteren. We geloven dat het huwelijk een verbond is tussen één man en één vrouw. Zonde Door de zonde van Adam, de eerste mens, is nu de gehele mensheid onder de invloed van zonde en heeft daardoor ook allemaal gezondigd. Hierdoor staan we onder de wraak van God en veroordeling. Door de zonde is de mens afgescheiden van God en is hij geestelijk dood en daardoor onmogelijk om God volledig te behagen of eeuwig leven te verdienen.

De Here Jezus Christus werd de tweede Adam die in tegenstelling tot de eerste Adam nooit heeft gezondigd. De Heer Jezus Christus heeft de zonde op Zichzelf opgenomen en daardoor Zichzelf geofferd als plaatsvervangend offer. Met plaatsvervangend offer wordt bedoeld dat een onschuldige moest sterven voor de schuldige en dit wordt in het Oude Testament op diverse wijzen getoond door bijvoorbeeld de offers van dieren die de zonde moesten bedekken. Al die offers echter waren slechts voorschaduwen van het ultieme offer die de zonde echt kon wegnemen en dat is het offer van Jezus Christus, het onschuldige Lam van God dat in onze plaats stierf. Door het verzoenende werk van Jezus Christus aan het kruis, het bloed van Jezus dat ons reinigt en verlost en Zijn opstanding uit het graf is de weg open om tot God te komen om vergeving van zonde en eeuwig leven te ontvangen voor een ieder die waarlijk gelooft. De Heer Jezus Christus is de enige weg tot redding omdat dit Gods enige plan is waardoor de mens gered kan worden.

Als God ons redt, onze zonden vergeeft en eeuwig leven geeft, dan is dat pure genade van God, iets wat we niet hebben verdiend. Dit is een gave van God en we ontvangen dit door geloof in wat Christus voor ons gedaan heeft. We bekeren ons ook en doordat God ons opnieuw doet geboren worden zal er ook een verlangen zijn om de Here Jezus te volgen en te gehoorzamen waardoor er ook een leven uit voortvloeit van goede werken en heiliging.

Er is één universele Kerk waarvan Jezus Christus het hoofd is. Deze universele Kerk bestaat uit ware gelovigen in diverse landen en tijden. De zichtbare lokale kerk is de gangbare manier waarbij Gods Koninkrijk wordt verspreid en waar volgelingen van de Here Jezus opgebouwd worden.

De Heer Jezus Christus heeft voor de Kerk twee sacramenten, dat is de waterdoop en het avondmaal.

De Heer Jezus zal persoonlijk en zichtbaar terugkeren in de eindtijd. Er zullen ook een nieuwe hemel en nieuwe Aarde gemaakt worden. God zal alle mensen oordelen en zij die rechtvaardig zijn in Christus zullen eeuwige leven en vreugde ervaren, maar zij die onrechtvaardig zijn zullen eeuwig vernietigd worden.

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het vlees;
12. en een eeuwig leven.

We geloven in God die Schepper van hemel en Aarde is. Er is maar één levende en ware God die eeuwig en onveranderlijk is in Zijn attributen. We geloven in de eeuwigheid van God als de Vader, de Heer Jezus Christus als Zijn Zoon en de Heilige Geest die allemaal één zijn maar verschillen in rol. We geloven dat deze God Zichzelf het meest geopenbaard heeft aan de mens door de Heer Jezus Christus. We geloven ook dat de geschreven openbaring van God in de oude en nieuwe testament dezelfde God is.

God heeft de Aarde in zes dagen geschapen uit het niets door Zijn krachtige Woord en Hij heeft alles van te voren gepland door zijn Wijsheid en beheert alle dingen door Zijn Soevereine macht. Dit alles is voor Zijn eigen glorie. De mens en al het leven is niet geëvolueerd maar gecreëerd door een directe daad van Gods kracht.

De Bijbel, ook wel de Heilige Geschriften genoemd, bestaan uit het Oude en Nieuwe Testament met een totaal van 66 boeken. We geloven dat deze boeken in hun totaliteit door God geïnspireerd zijn. We geloven dat deze boeken een verenigd geheel zijn en dat het Oude en Nieuwe Testament begrepen kunnen worden in het licht van beide testamenten. De Bijbel heeft de complete openbaring van Gods wil voor de redding van de mens en is de hoogste en laatste geschreven autoriteit hoe wij als mensen zouden moeten leven.

De mens is geschapen naar het beeld van God, man en vrouw. De mens is gemaakt om God te dienen, Hem te verheerlijken, te vermenigvuldigen om godvruchtige nageslacht te krijgen en zijn Heilige karakter te reflecteren. We geloven dat het huwelijk een verbond is tussen één man en één vrouw. Zonde Door de zonde van Adam, de eerste mens, is nu de gehele mensheid onder de invloed van zonde en heeft daardoor ook allemaal gezondigd. Hierdoor staan we onder de wraak van God en veroordeling. Door de zonde is de mens afgescheiden van God en is hij geestelijk dood en daardoor onmogelijk om God volledig te behagen of eeuwig leven te verdienen.

De Here Jezus Christus werd de tweede Adam die in tegenstelling tot de eerste Adam nooit heeft gezondigd. De Heer Jezus Christus heeft de zonde op Zichzelf opgenomen en daardoor Zichzelf geofferd als plaatsvervangend offer. Met plaatsvervangend offer wordt bedoeld dat een onschuldige moest sterven voor de schuldige en dit wordt in het Oude Testament op diverse wijzen getoond door bijvoorbeeld de offers van dieren die de zonde moesten bedekken. Al die offers echter waren slechts voorschaduwen van het ultieme offer die de zonde echt kon wegnemen en dat is het offer van Jezus Christus, het onschuldige Lam van God dat in onze plaats stierf. Door het verzoenende werk van Jezus Christus aan het kruis, het bloed van Jezus dat ons reinigt en verlost en Zijn opstanding uit het graf is de weg open om tot God te komen om vergeving van zonde en eeuwig leven te ontvangen voor een ieder die waarlijk gelooft. De Heer Jezus Christus is de enige weg tot redding omdat dit Gods enige plan is waardoor de mens gered kan worden.

Als God ons redt, onze zonden vergeeft en eeuwig leven geeft, dan is dat pure genade van God, iets wat we niet hebben verdiend. Dit is een gave van God en we ontvangen dit door geloof in wat Christus voor ons gedaan heeft. We bekeren ons ook en doordat God ons opnieuw doet geboren worden zal er ook een verlangen zijn om de Here Jezus te volgen en te gehoorzamen waardoor er ook een leven uit voortvloeit van goede werken en heiliging.

Er is één universele Kerk waarvan Jezus Christus het hoofd is. Deze universele Kerk bestaat uit ware gelovigen in diverse landen en tijden. De zichtbare lokale kerk is de gangbare manier waarbij Gods Koninkrijk wordt verspreid en waar volgelingen van de Here Jezus opgebouwd worden.

De Heer Jezus Christus heeft voor de Kerk twee sacramenten, dat is de waterdoop en het avondmaal.

De Heer Jezus zal persoonlijk en zichtbaar terugkeren in de eindtijd. Er zullen ook een nieuwe hemel en nieuwe Aarde gemaakt worden. God zal alle mensen oordelen en zij die rechtvaardig zijn in Christus zullen eeuwige leven en vreugde ervaren, maar zij die onrechtvaardig zijn zullen eeuwig vernietigd worden.

1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel;
5. op de derde dag opgestaan uit de doden;
6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader;
7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
8. Ik geloof in de Heilige Geest.
9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
10. vergeving van de zonden;
11. opstanding van het vlees;
12. en een eeuwig leven.

STICHTING GEGEVENS

Stichting Volgelingen van Jezus

info@volgelingenvanjezus.nl
https://volgelingenvanjezus.nl

+31(0)6 516 912 46

KVK 68811489
IBAN NL53 RABO 0322 2352 35

Meer stichting gegevens

CONTACTFORMULIER

    NIEUWSBRIEF

    Meld je aan voor onze onregelmatige nieuwsbrief.